Skip to main content

Algemene Voorwaarden van Gunfactor 10

Download PDF
Gevestigd en kantoorhoudende te 1018 BH, te Amsterdam aan de Hoogte Kadijk 119-3, hierna te noemen: Gunfactor 10.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Gunfactor 10: ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 51673304
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Gunfactor 10 met wie Gunfactor 10 een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Gunfactor 10 en een Opdrachtgever waarop Gunfactor 10 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gunfactor 10, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Gunfactor 10 gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Gunfactor 10 is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd.
 3. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Gunfactor 10 zijn persoonlijk gericht aan Opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Gunfactor 10, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gunfactor 10 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gunfactor 10 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gunfactor 10 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gunfactor 10 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gunfactor 10 zijn verstrekt, heeft Gunfactor 10 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Gunfactor 10 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gunfactor 10 is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Gunfactor 10 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gunfactor 10 zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Gunfactor 10 de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gunfactor 10 daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Gunfactor 10 geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Gunfactor 10 zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Alle door Gunfactor 10 vervaardigd materiaal en verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gunfactor 10 worden bewerkt of verwerkt dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Het eigendom van door Gunfactor 10 verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Gunfactor 10, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Gunfactor 10 hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Gunfactor 10 gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 4. Gunfactor 10 is vrij te verwijzen naar de geleverde eindproducten voor promotie- en referentie doeleinden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Gunfactor 10 behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Gunfactor 10 op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • Na het sluiten van de overeenkomst aan Gunfactor 10 ter kennis gekomen omstandigheden geven Gunfactor 10 goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  • Indien Gunfactor 10 de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is Gunfactor 10 bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Gunfactor 10 schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Gunfactor 10.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Gunfactor 10 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gunfactor 10 slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 4. Klachten geven de Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gunfactor 10, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Gunfactor 10 met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Gunfactor 10 niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gunfactor 10 mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Gunfactor 10 kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

 1. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Gunfactor 10 en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Gunfactor 10 volgens afspraak te honoreren.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Gunfactor 10 aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

 1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd:
  • over de eerste € 6.500,- 15%
  • over het meerdere tot € 13.000,- 10%
  • over het meerdere tot € 32.500,- 8%
  • over het meerdere tot € 130.000,- 5%
  • over het meerdere 3%
 2. Indien Gunfactor 10 aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Gunfactor 10 bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Gunfactor 10 op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Gunfactor 10 of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Gunfactor 10.
 2. Gunfactor 10 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal. de Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Gunfactor 10 slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Gunfactor 10 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Gunfactor 10 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gunfactor 10 haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Gunfactor 10 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Gunfactor 10 niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Gunfactor 10 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Gunfactor 10 is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gunfactor 10 het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Gunfactor 10 en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de site van Gunfactor 10 via volgende link http://www.gunfactor10.nl/algemene-voorwaarden/ Indien gewenst worden de voorwaarden op verzoek toegezonden. De voorwaarden worden ook bijgesloten bij de offerte van Gunfactor 10. Van toepassing is de versie welke is bijgesloten bij de offerte c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.